คณะบริหารธุรกิจ  Graduate School of Business Administration
  คณะรัฐประศาสนศาสตร์  Graduate School of Public Administration
  คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม Graduate School of  Social and Environment Development
  คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ Graduate School of Human Resource Development
  คณะการจัดการการท่องเที่ยว Graduate School of Tourism Management
  วิทยาลัยนานาชาติ International College