S5 Box

Login

login

Articles

 

  Application Form For Student Exchange Program At Indiana University
  Services for NIDA International Students
  Student Handbook 2019
  NIDA IP 2019
  หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการขอรับบริการจากกลุ่มงานกิจการนานาชาติเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่อาคันตุกะชาวต่างชาติที่เดินทางมาจากต่างประเทศหรือที่พำนักในประเทศไทย
  หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการขอรับบริการจากกลุ่มงานกิจการนานาชาติ (Service)
  หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเรื่องการขอและต่อวีซ่าสำหรับ Visiting Professor
  แบบฟอร์ม ๐๑ แจ้งความประสงค์ขอรับบริการจากกลุ่มงานกิจการนานาชาติเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่อาคันตุกะชาวต่างชาติที่เดินทางมาจากต่างประเทศหรือที่พำนักในประเทศไทย
  แบบฟอร์ม ๐๒ การรับบริการนำอาคันตุกะเยี่ยมชมสถานที่ภายในสถาบันฯและ/หรือทัศนศึกษานอกสถานที่
  แบบฟอร์ม ๐๓ การรับบริการสำรองตั๋วเครื่องบิน
  แบบฟอร์ม ๐๔ การรับบริการด้านข้อมูล
  แบบฟอร์ม ๐๕ การรับบริการรับ-ส่ง Keynote Speaker
  แบบฟอร์ม ๐๖ การเดินทางเยือนต่างประเทศร่วมกับสถาบันฯ
  แบบฟอร์ม ๐๗-แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอรับบริการจากกลุ่มงานกิจการนานาชาติ (สำหรับนักศึกษาต่างชาติ)
  กระบวนการการดำเนินการงานบริการด้านการตรวจลงตรา (Visa) ให้แก่นักศึกษาต่างชาติ
  เอกสารแจ้งรับคนต่างด้าวเข้าพักอาศัย (ตม.๓๐)
  แบบสอบถามแนวทางการสร้างกิจกรรมความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ
 

แบบฟอร์มข้อมูลการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือ MOU และกิจกรรมความร่วมมือ ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ - เดือนกันยายน ๒๕๖๑

 

แบบฟอร์มข้อมูลการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือ MOU และกิจกรรมความร่วมมือ - ตัวอย่าง

  VISA Document